Logo

निर्वाचनका बेला भूकम्पपीडितका लागि आर्थिक सहायता गर्नु आचारसंहिताविपरीत–निर्वाचन आयोग

sf7df8f}F, @) df3 M g]kfn sDo”lgi6 kf6L{ -g]skf_ k|r08–g]kfn ;d””xsf cWoIf k”iksdn bfxfn …k|r08Ú, jl/i7 g]tf emngfy vgfnnufot dªunaf/ sflGtkyl:yt lgjf{rg cfof]udf cflwsfl/tf bfaL k]z u/L aflxl/g] qmddf . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

२३ कात्तिक ०७९, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले डोटीबाट एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका चक्र मल्लले भूकम्पपीडितका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आर्थिक सहायता दिने घोषणा गर्नु आचारसंहिताविपरीत भएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन अवधिमा सरकारबाहेक स्वतन्त्र व्यक्तिले आर्थिक सहायता घोषणा गर्न वा दिन नपाइने बताएका हुन् । एमाले डोटी अध्यक्षसमेत रहेका मल्लले बुधबार बिहान भूकम्पपीडितका लागि १ लाख रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरेका थिए । तर, आयोग प्रवक्ता पौडेलले त्यस्तो कार्यलाई आचारसंहिताविपरीत भनेका हुन् ।

बुधबार बिहान गएको भूूकम्पले घर भत्किँदा डोटीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । ११ असोजमा आयोगले ६० बुँदे आचारसंहिता पालना गर्न भन्दै सरकार, दल, उम्मेदवार र संघसंस्थाको नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशनपत्रको १२औँ बुँदामा आर्थिक सहायता दिन नहुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्